Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150099
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Jak a do kdy podat odpor na platební rozkaz?
Text dotazu: Jak a do kdy podat odpor na platební rozkaz? a co dál?
Vloženo: 23. února 2015, 22:14 hod.
Odpověď na dotaz: Odpor nemusí být odůvodněn. Na jeho základě dochází ke zrušení celého platebního rozkazu a dojde k nařízení jednání. Z podaného odporu se soudní poplatek nevybírá. Je třeba ho podat ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pro počítání běhu lhůty nezapočítává se den, kdy je platební rozkaz doručen. Pokud by konec lhůty připadl na sobotu, neděli nebo svátek končí lhůta nejbližší pracovní den. Soud spolu s doručením platebního rozkazu žalovaného vyzývá, aby se ve lhůtě 30 kalendářních dnů k žalobě písemně vyjádřil a v případě, že nárok žalobce neuznává, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti na svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, kterých se dovolává, nebo tyto důkazy označil. Pouhé podání odporu proti platebnímu rozkazu bez zaslání potřebného vyjádření a připojených listin, by v tomto případě znamenalo ze strany žalovaného fikci uznání nároku žalobce. Soud by tak následně byl povinen vydat rozsudek pro uznání, proti němuž jsou opravné prostředky omezeny vesměs pouze na důvody nesplnění podmínek pro vydání takového rozsudku. Tzn. od podání odporu začíná běžet lhůta na vyjádření k žalobě samotné.Jednoduchý vzor:

Okresní soud v …………

dne ………………2015


žalobce: …………………………….. zastoupeného: …………………


žalovaná(ý): ………………………….o zaplacení částky ……………,-Kč s příslušenstvím

dvojmo


Žalovaný podle elektronického platebního rozkazu č.j. …………. ze dne …………2015 podává o d p o r proti cit. elektronickému platebního rozkazu.

Žalovaný se ve lhůtě 30 dnů od tohoto podání písemně vyjádří ve věci samé k žalobě.

……………
váš podpis
Odpovězeno: 24. února 2015, 21:22 hod.

|