Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160485
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Vrácení daru od rozvádějícího manžela
Text dotazu: Je možné požadovat vrácení daru při rozvodu. Tzn., pokud manželka darovala 1/2 nemovitosti manželovi a on se s ní po letech chce rozvést?
Vloženo: 23. října 2016, 09:22 hod.
Odpověď na dotaz: Velice těžko, protože pokud k darování došlo darovací smlouvou, není nemovitost součástí SJM a jedinou šancí, jak se k ní dostat, je tzv. odvolání daru pro nouzi nebo nevděk podle §§ 2068 – 2078 občanského zákoníku.
§ 2068 (1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.
(2) Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.
§ 2071 Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
Odvolání daru pro nevděk
§ 2072 (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
§ 2073 Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.
§ 2075 (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.
(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.
Odpovězeno: 28. října 2016, 15:28 hod.

|