Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160496
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Zrušení oddlužení, pro pohledávku z podnikání, podat odvolání?
Text dotazu: Přítel podal návrh na oddlužení. Na soudním zástupkyně FÚ byla proti oddlužení, žádala zaplacení celé částky. Soud rozhodl o zamítnutí oddlužení a nařídil konkurz. Lze toto rozhodnutí ještě nějak zvrátit? Lze např. zaplatit částku FÚ a podat znovu návrh na oddlužení? Odvolání proti konkurzu bude podávat.
Vloženo: 26. října 2016, 11:17 hod.
Odpověď na dotaz: Ano, jestliže si přítel dokáže sehnat finanční prostředky na úhradu pohledávky u finančního úřadu určitě si podejte odvolání a mezitím vy, za přítele, zaplaťte dluh na FÚ a „nastoupíte“ na místo FÚ jako věřitel. Důvod je jasný, úroky jsou zastaveny, přihlášení věřitelé zůstávají, nemůže se případně přihlásit další (až na vyjímky). Konkurz zřejmě bude jako nepatrný a tedy ukončen a od této doby se rozeběhnou úroky, popřípadě exekuční řízení apod. Neznám váš případ, ale je též možné, že soud opomněl hlasovat o návrhu FÚ (občas se to stává) a tedy usnesení o konkurzu by mohlo být neplatné. Jestli přítel má ještě nějaké dluhy z podnikání, doporučuji si ještě zajistit jejich souhlas s oddlužením. Rozhodnutí o odvolání a ukončení nepatrného konkurzu bude časově skoro stejný, ale více budete v pohodě.

Příklad podání odvolání

V ……….. dne …………..


Vrchní soud v ………

prostřednictvím

Krajského soudu v ………….

Ke sp.zn. …………….

Dlužník: ………………………………..


Odvolání proti usnesení Krajského soudu v ……….. ze dne ……………..


DVOJMO
Přílohy dle textu

Dne …………… bylo dlužníkovi doručeno usnesení Krajského soudu v ……… ze dne …….., kterým soud neschválil oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníkovi a na majetek dlužníka prohlásil konkurz, který má být projednáván jako konkurz nepatrný. Dlužník s uvedeným usnesením nesouhlasí a podává do všech jeho výroků (dle poučení soudu výrok ……. a …...) v zákonem stanovené lhůtě následující odvolání:
I.
Dne ……. přihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení věřitel FÚ…………….. Pohledávka byla přihlášena ve výši ………… Kč pod evidenčním číslem přihlášky ….., přičemž jak v samotné přihlášce pohledávky, tak i na přezkumném jednání byla ze strany právního zástupce věřitele zdůrazňována podnikatelská povaha závazku bránící dle tvrzení věřitele povolení oddlužení dlužníků.
Důkaz: Přihláška pohledávky

Dne …….. přistoupil po dohodě s věřitelem …………….. k závazku dlužníků uvedeném v přihlášce věřitele (přihláška č. …) paní …………, nar. ……….., bytem …………………... V této dohodě se přistupující dlužník zavázal splnit vedle insolvenčního dlužníka závazek vůči věřiteli ve výši …………. Kč vyplývající z přihlášky věřitele. Tento svůj závazek rovněž přistupující dlužník splnil, a to v rozsahu celé pohledávky ………….. Kč.

Pohledávka věřitele FÚ…………., přihlášená do insolvenčního řízení ve výši …………… Kč tak zcela zanikla.
Důkaz: Dohoda o přistoupení k dluhu
Doklad o úhradě – potvrzení věřitele

Dužník je přesvědčen, že úhradou pohledávky přihlášeného věřitele FÚ ve výši …………… Kč ze strany spoludlužníka ………, nar. …….., bytem …………………. a zánikem této pohledávky, odpadly veškeré překážky případně bránící povolení oddlužení dlužníka dle jejo návrhu a také veškeré důvody pro prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, tak jak bylo vysloveno ve výroku I. a II. napadeného usnesení.

Věřitel FÚ je připraven k žádosti dlužníků potvrdit, že došlo k úhradě přihlášené pohledávky v celé výši ………………… Kč a že z uvedeného důvodu nemá nadále výhrad proti tomu, aby bylo oddlužení dlužníků jako způsob řešení jejich úpadku schváleno.
Důkaz: Potvrzení věřitele
II.
S ohledem na shora uvedené dlužník navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení Krajského soudu v ……………. ze dne ………… změnil tak, že se oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníků povoluje a aby dále rozhodl o otázkách s povoleným oddlužením souvisejících.

_____________________________

Odpovězeno: 27. října 2016, 14:53 hod.

|