Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy, Finance, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170016
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy, Finance, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Nikdy jsem nepodepsal půjčku, ale tu na toto rozhodčí nález
Text dotazu: Jaký mám zvolit postup pokud věřitel na mne vymáhá pohledávku, ale já o ničem nevím. Proti rozhodčímu nálezu jsem se odvolal, ale rozhodce neuznal moje tvrzení. Ani soud, kde jsem podal návrh na neplatnost roz. nálezu z důvodu podezření na zneužiti osobních údajů (věřitel nebank. půjčka), neuznal moje tvrzení. Podal jsem trestní oznámeni na věřitele i žalobu k soudu. Může stále věřitel pohledávku vymáhat pokud nebyl zrušen rozhodčí nález?
Vloženo: 10. ledna 2017, 15:59 hod.
Odpověď na dotaz: Jeli rozhodčí nález s právní mocí a nebyl následně zrušen soudem, je stále platný exekučním titulem a lze provést exekuci.
Nechte prozkoumat platnost rozhodčího nálezu. Nejvyšší soud ČR totiž ve svém usnesení ze dne 10.7.2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 dospěl k závěru, že "..... nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem.“

O tom, že rozhodčí doložku je třeba z hlediska práva EU považovat za zneužívající klausuli, svědčí i judikatura Evropského soudního dvora.
Podle rozsudku ESD ze dne 26. října 2006 ve věci C-168/05, Mostaza Claro, (CELEX: 62005J0168) je soud povinen přihlížet k námitce zneužívající povahy rozhodčí smlouvy i tehdy, pokud tato námitka nebyla vznesena v řízení před rozhodci, je-li tento postup vyžadován národním právem. Z odůvodnění rozsudku nepřímo vyplývá, že stanovení rozhodčí smlouvy samo o sobě je v nepřiměřený neprospěch spotřebitele, byť soud nemohl v tomto řízení tuto otázku přímo vyslovit. Podle rozsudku ESD z 27. června 2000 ve spojených věcech C-240/98 až C-244/98, Oceáno Grupo Editorial, (CELEX: 61998J0240), je zneužívající klauzulí už samotné sjednání místní příslušnosti soudu ve prospěch soudu v sídle dodavatele, pokud není toto ujednání výsledkem individuálního vyjednávání. Vzhledem k tomu, že sjednání rozhodčí smlouvy ve formulářové smlouvě je mnohem intenzivnějším posunem k procesním představám dodavatele, než je sjednání místní příslušnosti obecného soudu, je nepochybné, že je takové jednání evropským právem zakázané.

Srozumitelnost podmínek je jedním ze základních akcentů Směrnice a principu ochrany spotřebitele. Je také součástí principu důvěry a tedy poctivosti, jak ji vykládá ve vztahu podnikatele ke spotřebiteli Ústavní soud ČR. Ve svém nálezu sp. zn. I ÚS 3512/11 ze dne 11. listopadu 2013 Ústavní soud uvedl: „Ve spotřebitelském právu je dodavatel ve fakticky výhodnějším postavení, neboť má odbornou převahu nad spotřebiteli, kterým své služby poskytuje. A proto kromě omezení vyplývajících z výše uvedeného principu rovností prostředků lze od dodavatele také očekávat (případně i vyžadovat), že se ve vztahu ke spotřebiteli bude chovat v obecné poloze poctivě. Nepostupuje-li tímto způsobem, zpronevěří se důvěře druhého účastníka smluvního vztahu v poctivost svého jednání, a takovému nepoctivému jednání nelze poskytnout právní ochranu [srov. § 265 obchodního zákoníku nebo § 6 nového občanského zákoníku]. V praxi se zásada poctivosti projevuje mimo jiné tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Například smluvní ujednání musí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti, než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Uvedená zásada poctivosti dopadá i na aplikaci všeobecných obchodních podmínek. ... i ve spotřebitelských smlouvách je možno všeobecné obchodní podmínky uplatnit, nicméně taková aplikace má nejen uvedená formální omezení, nýbrž i omezení obsahová. Je třeba zdůraznit, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl třeba od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě). Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu. ... Z uvedeného plyne konečný závěr..., že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis).“

K tomu nutno dodat, že jediným rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Pokud tedy ve vašem případě rozhodoval rozhodce ustanovený v rozporu se závěry Nejvyššího soudu, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce, ve kterém jako důvod pro zastavení exekuce ve smyslu ust. občanského soudního řádu § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. ve spojení s ust. § 55 odst. 1 exekučního řádu a Návrh na odklad exekuce podle § 266 odst. 2 o.s.ř. ve spojení ust. § 54 odst. 1 e.ř. uveďte, že rozhodčí nález, na základě něhož byla exekuce zahájena, je s ohledem na citované usnesení Nejvyššího soudu neplatný.
S největší pravděpodobností návrhu exekutor nevyhoví, bude mít však povinnost předložit návrh přímo exekučnímu soudu. Ten pak bude zkoumat, zda je námitka oprávněná či nikoliv. Pokud vám dá za pravdu, exekuci zastaví. Pokud bude exekuce skutečně zastavena, požádejte okamžitě o vrácení veškerého dosud vymoženého plnění.
Odpovězeno: 22. ledna 2017, 14:17 hod.

|