Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170140
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Kamery a soukromí v zaměstnání
Text dotazu: Má zaměstnavatel povinnost oznámit zaměstnanci nainstalování kamerového systému do kanceláře.
Vloženo: 3. dubna 2017, 09:30 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. Následující odstavec 3 téhož ustanovení však z uvedeného pravidla uvádí výjimku: jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je oprávněn umístit na pracoviště kameru pouze tehdy, pokud to vyžaduje "zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele". Takovou činností by mohla být např. manipulace s penězi nebo nebezpečnými látkami. Pouze ke sledování pracovní výkonnosti zaměstnanců však kameru na pracovišti umístit nelze. Pokud by navíc docházelo k pořizování záznamu z kamer, musel by zaměstnavatel splnit přinejmenším oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů. Doporučujeme obrátit se se žádostí o přezkoumání oprávněnosti umístění kamer na Inspektorát práce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů a souhlas zaměstnance je tedy nezbytný a musí splňovat náležitosti dané zákonem, a musí se tedy jednat o souhlas svobodný a vědomý a zaměstnanec musí při jeho udělení být informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům souhlas uděluje. Zaměstnavatel musí být schopen existenci takového souhlasu prokázat po celou dobu zpracování údajů. Kdyby zaměstnavatel nedisponoval zaměstnancovým souhlasem ke zpracování osobních údajů v těch případech, kdy je takový souhlas nezbytný, dopustil by se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše pět milionů korun.
Odpovězeno: 13. dubna 2017, 13:59 hod.

|