Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170142
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Po insolvenci výmaz z evidence exekucí
Text dotazu: V březnu 2017 jsme s manželem měli 60 splátku na insolvenci. Když jsem si nechala udělat výpis z Centrální evidence exekucí, tak jsou tam stále vedeny a dokonce datum kauzy je tam 31.03.2017. Exekuce vznikla v roce 2011 jak se postupuje, když se do insolvence tyto věřitelé nepřihlásili.
Vloženo: 5. dubna 2017, 08:57 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, ale pouze na návrh dlužníka. Toto osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. V důsledku tohoto musí být zastaveno i exekuční řízení, ale když tak neučiní exekutora sám, je třeba podat návrh na zastavení exekuce s odkazem na přiznané osvobození. Po zastavení exekuce by jste měla být vymazána z CEE bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.
Odpovězeno: 13. dubna 2017, 14:04 hod.

|