Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170167
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Mohu po 10 letech navrhnout promlčení exekuce?
Text dotazu: Mám více exekucí, starší 10 let. Jak mám postupovat,mohu navrhnout promlčení? Z výpisu soudu jsem zjistila 15 řízení proti je to z období 2001-2005. Z toho je 5 exekucí, všechny u jednoho exekutora. Jinou exekuci mi loni zastavil. Má exekutor povinnost stejné exekuce sloučit, popř.zastavit, když to u stejné exe. udělal? A jak je to s rozsudky, u kterých není exekuce, jsou pohledávky promlčené?
Vloženo: 24. dubna 2017, 12:13 hod.
Odpověď na dotaz: Promlčecí lhůta je 10 let ode dne právní moci rozhodnutí a hlavně vykonatelnosti, které je podkladem pro exekuci. Toto zjistíte si u vašeho soudu, které rozhodnutí vydal. Promlčení musí namítnout povinný (dlužník) a zároveň navrhnout zastavení exekuce z takového důvodu. Ke spojení exekucí dojde buď přímo ze zákona nebo na návrh. Ze zákona, platí: další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. Pouze v zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení. V druhém případu, spojení na návrh, platí: jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení, a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena, b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku ve výši 10.000,- Kč a c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a). Návrh můžete podat u kteréhokoliv z exekučních soudů, který pověřil vedením exekuce některého z exekutorů. Soud v usnesení o spojení určí, který exekutor řízení povede. Z důvodu hospodárnosti exekučních řízení však soud nemusí vyhovět.
Odpovězeno: 1. května 2017, 15:41 hod.

|