Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150157
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Věcné břemeno příjezdové cesty - majitel cestu neudržuje, jak ho donutit ji opravit?
Text dotazu: Věcné břemeno příjezdové cesty - majitel cestu neudržuje, jak ho donutit ji opravit?
mám k domu příjezdovou cestu, kterou vlastní soused já mám pouze věcné břemeno na její užíváni. Cesta je však v nesjízdném stavu - soused nechce povolit opravu ani na mé vlastní náklady. Chtěla bych se zeptat zda existuje způsob jak přimět majitele cesty k její opravě.
Vloženo: 11. března 2015, 01:44 hod.
Odpověď na dotaz: Vámi uvedena přístupová cesta může být považována za účelovou komunikaci ve smyslu ust. § 7 zákona o pozemních komunikacích. Dále příslušný zákon rozlišuje účelové komunikace na veřejně přístupné a veřejně nepřístupné. Ve Vašem případě předpokládám, že se bude spíše jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Nejedná-li se tedy o účelovou komunikaci nacházející se uvnitř oploceného (či jinak vymezeného) pozemku či komplexu, do něhož není možný veřejný přístup, lze uvažovat o její zařazení do kategorie veřejně nepřístupných účelových komunikací. V tomto ohledu se pouze nebude aplikovat speciální úprava dle zákona o pozemních komunikacích, nýbrž bude možné vycházet z obecných ustanovení občanského zákoníku. Můžete vlastníka cesty upozornit, že občanský zákoník stanoví obecnou prevenční povinnost, kde které je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, a to vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života (§ 2900 občanského zákoníku). Shora citovaná ustanovení občanského zákoníku lze shrnout tak, že údržba veřejně přístupné účelové komunikace je nutná do té míry, aby v důsledku jejího špatného stavebně-technického stavu nevznikaly pro její uživatele nebezpečné situace, kterým mohlo být řádnou údržbou zabráněno. Zároveň však není možné říci, že by byl vlastník veřejně přístupné účelové komunikace povinen udržovat jí ve schůdném a sjízdném stavu v intenzitě dle zákona o pozemních komunikacích. Dále vystupujete jako oprávněný ze služebnosti (věcného břemene) cesty. Tedy i vy máte povinnost vlastníku cesty na její opravu přispívat, pokud cestu užíváte. Vyplývá to z ust. § 1276 NOZ, kdy osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování cesty. Důležité je poznamenat, že pokud by náhodou došlo k situaci, kdy nebude možné cestu pro její neschůdnost použít, máte jako oprávněná právo na náhradní cestu do té doby, než bude původní cesta uvedena v předešlý stav. Toho se můžete domáhat po vlastníku cesty soudně. Vždy je nutné přihlížet k tomu, jaké věcné břemeno (služebnost) bylo ve váš prospěch zřízeno. Svědčí-li vám oprávnění z věcného břemene chůze a jízdy nyní služebnosti cesty a stezky musí být cesta schůdná jak při chůzi tak při jízdě autem.
Odpovězeno: 12. března 2015, 18:00 hod.

|