Internetová poradna » Rodina, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150159
Sekce dotazů: Rodina, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Co je to Dědická smlouva
Text dotazu: Co je to Dědická smlouva
Vloženo: 11. března 2015, 10:14 hod.
Odpověď na dotaz: Dědická smlouva je nově nejsilnějším nabývacím titulem, má přednost před zákonem i před závětí.
Jak již plyne z názvu, jedná se o smlouvu. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, tj. formu notářského zápisu, jinak je neplatná. Dědickou smlouvu mohou strany uzavřít a závazek z ní změnit jen osobním jednáním.
Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit zvlášť. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí.
Dědická smlouva zůstaviteli nebrání, aby se svým majetkem nakládal za svého života podle libosti. Není-li ujednáno něco jiného, nemůže strana povolaná za dědice převést své právo na jinou osobu. Pořídí-li však zůstavitel pro případ smrti (tzn. sepíše např. závěť a někomu jinému v ní odkáže věci, o kterých uzavřel dědickou smlouvu s jinou osobou) nebo uzavře-li darovací smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné (daruje např. dům, který dědickou smlouvou zanechal jiné osobě), může se smluvní dědic dovolat (u soudu) neúčinnosti těchto právních jednání.
Odpovězeno: 13. března 2015, 17:22 hod.

|