Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170296
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Neplatná rozhodnutí valné hromady
Text dotazu: Neplatná rozhodnutí valné hromady
Vloženo: 23. července 2017, 10:19 hod.
Odpověď na dotaz: Důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady jsou pak případy, kdy:
usnesení je v rozporu se zákonem, usnesení je v rozporu se společenskou smlouvou, usnesení je v rozporu s dobrými mravy.
Důvody, které mohou vést k vyslovení neplatnosti valné hromady, mohou být také formálního charakteru. Například není-li dodržena lhůta ke svolání valné hromady a v důsledku toho se společník nebude moci valné hromady zúčastnit, nebyla-li společníkovi vůbec zaslána pozvánka na valnou hromadu, valná hromada byla svolána na dobu a místo, které je pro společníky obtížně dostupné apod.
Důvodem pro vyslovení neplatnosti může být např. i usnesení o schválení účetní závěrky, která byla sestavena v rozporu se zákonem (není úplná či správná). Rozporným s dobrými mravy bylo Nejvyšším soudem ČR posouzeno takové usnesení, které zásadním způsobem zasáhlo do práv menšinového společníka s cílem získat prospěch pro většinového společníka.
Neplatnosti usnesení valné hromady se mohou dovolat jen zákonem vymezené osoby. Ty jsou uvedeny v § 191 odst. 1 ZOK, a jde o: společníka, jednatele, člena dozorčí rady (pokud byla zřízena), likvidátora.

Podmínkou, aby se mohla oprávněná osoba dovolat neplatnosti usnesení valné hromady, musí proti takovému usnesení vznést na valné hromadě protest.
To neplatí pouze v případě, že protest nebyl zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, popřípadě důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit a navrhovatel je zjistil až následně (např. následně zjistil, že byla účetní závěrka sestavena v rozporu se zákonem).

Lhůta k dovolání se neplatnosti usnesení valné hromady činí tři měsíce ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
Zvlášť je upravena lhůta pro případ, kdy bylo rozhodováno mimo valnou hromadu či dodatečně přijato rozhodnutí valné hromady (§ 191 odst. 1 ZOK).
V případě, že nebude podán v uvedené lhůtě návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, případně nebude-li návrhu soudem vyhověno, nelze již platnost usnesení valné hromady přezkoumávat (ledaže by jiný právní předpis stanovil ve specifických případech něco jiného).
Odpovězeno: 29. července 2017, 07:55 hod.

|