Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150167
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): věcné břemeno převést na někoho jiného
Text dotazu: Dobrý den Rodiče mi darovali dům s tím, že sebe nechali zapsat do smlouvy i katastru jako věcné břemeno. Chci se zeptat zda mohou toto věcné břemeno převést na někoho jiného.
Vloženo: 13. března 2015, 12:56 hod.
Odpověď na dotaz: Věcné břemeno je zapsáno na konkrétní osoby. Právo doživotního užívání bytu resp. určité obytné místnosti je typickým představitelem tzv. věcných břemen in personam. Obecně lze věcná břemena charakterizovat jako věcná práva k věci cizí, tedy jako práva spojená s určitou nemovitostí nebo s konkrétní osobou, jež omezují práva jiného vlastníka nemovitosti a jejichž charakteristikou je také to, že věcná břemena přecházejí s vlastnictvím věci na nového nabyvatele. Právo vyplývající z věcného břemene doživotního bydlení je právem bezúplatným. Z této skutečnosti však nevyplývá, že by oprávněná osoba nemusela uhrazovat žádné poplatky související s bydlením. Nedohodnou-li se účastníci právního vztahu věcného břemene jinak, je oprávněná osoba povinna nést přiměřeně náklady zachování a opravy nemovitosti, kterou užívá. Oprávněná osoba je povinna hradit i náklady související s jejím užíváním nemovitosti třetím osobám – energie, odvoz odpadků, apod. Od 1.1.2014 nový občanský zákoník (NOZ) přinesl mj. i následující vybrané změny pokud jde o věcná břemena: Věcná břemena se podle NOZ rozčleňují na služebnosti, zatěžující vlastníka věci tak, že je povinen pro oprávněnou osobu něco trpět nebo se zdržet nějaké činnosti (např. strpět přechod přes pozemek) a na reálná břemena, zavazující vlastníka povinné věci k tomu, aby pro oprávněnou osobu něco aktivně konal nebo jí poskytoval nějaký užitek (např. dodávat pravidelně oprávněnému nějaký užitek).
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 15. března 2015, 08:30 hod.

|