Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170461
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Jak na průtahy při odkladu exekuce.
Text dotazu: Večer mi exekutor zaslal do datové schránky exekuční příkazy, kterými mi zablokoval účty a byt v katastru, přesto že již běželo řízení na zastavení exekuce, které sám inicioval poté co jsem mu prokázal, že dlužnou pohledávku jsem uhradil dávno před tím, než exekuci zahájil. Ihned další den jsem tedy exekutorovi do DS zaslal návrh na odložení a pro jistotu se všemi podklady i na OS. Přestože již uplynula lhůta na rozhodnutí o odkladu, stále se nic neděje a na OS mi řekly, že čekají na vyjádření exekutora. Jak se můžu dostat ze situace, kdy já i má rodina kvůli nečinnosti úřadů nemá přístup k účtům?
Vloženo: 18. prosince 2017, 16:38 hod.
Odpověď na dotaz: Uvedenou skutečnost oznamte Exekutorské komoře, Ministerstvu spravedlnosti, předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo nebo předsedovi soudu, který exekuci nařídil. To, v jakých věcech se máte na koho obrátit, upravuje § 7 exekučního řádu. Vašim oznámením jsou povinni se zabývat a v případě, kdy zjistí nedostatky, mohou udělit exekutorovi písemnou výtku, popřípadě zahájit s exekutorem kárné řízení, jehož důsledkem může být nejen napomenutí, ale také peněžitý trest či v nejzávažnějších případech vyškrtnutí ze seznamu exekutorů.
Jedním z důvodů pro odklad exekuce je totiž skutečnost, že lze očekávat zastavení exekuce. A taková skutečnost ve Vašem případě rozhodně nastala.
O návrhu na odklad exekuce pak měl exekutor rozhodnout do 7 dnů, a pokud tak neučinil, byl povinen Váš návrh spolu s celým exekučním spisem předat exekučnímu soudu. Soud má pak o návrhu rozhodnout do 15 dnů. Exekuční řád bohužel neukládá exekutorovi v tomto případě konkrétní lhůtu, v níž má spis a návrh na odklad předat soudu, nicméně mu ukládá, aby v řízení postupoval "rychle a účelně a dbal při tom ochrany práv účastníků řízení".
Opět, pokud exekutor neplní své povinnosti řádně a včas, porušuje zákon a proti takovému jednání se lze ohradit.
V řízení o odkladu exekuce jsou lhůty poměrně krátké. Jinak je tomu bohužel u řízení o zastavení exekuce. Zde exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem ve lhůtě 30 dnů k rozhodnutí exekučnímu soudu (ust. § 55 exekučního řádu).
Odpovězeno: 1. ledna 2018, 14:28 hod.

|