Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180020
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce na plat a majetek
Text dotazu: Na mou osobu je vedeno více exekucí, mám ale exekuci na plat a potřebuji si nahlásit trvalé bydliště ke své přítelkyni. Žijeme v bytě, který má přítelkyně v osobním vlastnictví. Může se stát, když se tam přihlásím, že se u dveří objeví exekutor a začne zabavovat, když je mi pravidelně strháváno ze mzdy?
Vloženo: 28. června 2018, 11:38 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud exekuce na plat nedostačuje k uhrazení vymáhaného dluhu, může exekutor provést exekuci i některým z dalších způsobů provedení exekuce, např. prodejem movitého majetku nacházejícího se v obydlí povinného, prodejem nemovitostí, nebo třeba i obstavením bankovních účtů.

Zaměstnanec má ze zákona právo na to, aby mu z jeho čisté mzdy nebyla sražena nezabavitelná částka. Základní nezabavitelná částka činí v roce 2018 částku 6 225,33 Kč. Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (např. manželka, nezletilé dítě) činí v roce 2018 částku 1556,33 Kč (tj. 1/4 z částky 6 225,33). Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9 338,-Kč.

Dlužník ztrácí okamžikem, kdy je bance doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo nakládat peněžními prostředky z účtu do výše vymáhané pohledávky a příslušenství, kromě finančních prostředků pro výplatu mezd, náhrad mezd jeho zaměstnancům, splatných ve výplatním termínu nejblíže následujícím po dni, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Zákaz nakládat s penězi se nevztahuje také na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (§ 304b odst. 1 o.s.ř.).

Pokud si však dlužník dokázal uspořit na účtu nějaké částky z již exekučně postižené mzdy nebo i sociální dávky, tedy z nezabavitelného minima, které mu zůstává po srážkách ze mzdy (sociální dávky apod.), ani tyto peníze exekuci mu nesmí být zabaveny. Ústavní soud svým nálezem (IV. ÚS 121/16 ze dne 20.10.2016), rozhodl, že uspořené částky, jež byly povinnému jako nezabavitelné minimum po exekuci srážkami z důchodu, nelze následně zabavit jinou formou exekuce – přikázáním pohledávky z účtu. Tento závěr lze vztáhnout i na úspory z jiných prostředků postihovaných formou srážek ze mzdy, tedy i na mzdu samotnou.
Odpovězeno: 11. července 2018, 13:02 hod.

|