Internetová poradna » Rodina, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150219
Sekce dotazů: Rodina, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): vydědění bratra o kterém neví
Text dotazu: Zemřel mi otec a vydědil mého bratra kterého neviděl 30 let i jeho děti které neznal. Vše řádně sepsal u notáře. Mám dědit já i jeho přítelkyně rovným dílem. Chci ze zeptat zda stejně musí bratr k dědickému řízení,nerada bych se s ním setkala. On nic o vydědění neví.
Vloženo: 21. března 2015, 13:57 hod.
Odpověď na dotaz: Vydědění lze de facto provést dvěma způsoby: potomka (neopominutelného dědice) lze vydědit pouze kvalifikovaným způsobem – sepsáním listiny o vydědění, každou jinou osobu tím, že ji zůstavitel neuvede v závěti (takto lze de facto vydědit i manžela či manželku). Jejím sepsáním zůstavitel určí, který jeho potomek a z jakého důvodu nebude dědit jeho majetek.
O vydědění v pravém slova smyslu jde však pouze v prvně uvedeném případě. Tak jako je závěť jednostranným úkonem zůstavitele, ve kterém tato osoba určuje, kdo bude jejím dědicem po její smrti, tak listina o vydědění je rovněž jednostranným úkonem zůstavitele, kterou naopak zůstavitel určuje, kdo z jeho potomků a z jakého důvodu dědit nebude.
Potomka lze vydědit jen z důvodů uvedených v zákoně (občanský zákoník):
neposkytne-li potomek zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl. Tento důvod lze použít jen tehdy, pokud měl potomek možnost tento zájem projevovat a pokud o takový zájem zůstavitel stál, pokud mu zůstavitel sám nebránil, pokud zůstaviteli nezájem ze strany potomka nebyl lhostejný – v opačném případě nelze platně tento důvod použít, protože pokud by potomek v dědickém řízení namítal některou z těchto variant, soud by zkoumal, zda je jeho námitka oprávněná. Pokud by došel k závěru, že oprávněná je, byla by listina o vydědění neplatná, protože by pak neexistoval důvod vydědění,
potomek byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku (může jít o podmíněný trestný čin, pokud je potomek v době jeho spáchání zletilý),
potomek trvale vede nezřízený život (alkoholik, narkoman, hazardní hráč…),
Vydědit lze pouze z těchto zákonných důvodů. Potomek nemůže být vyděděn např. proto, že odmítl bydlet se zůstavitelem v jeho rodinném domě nebo proto, že studoval jinou školu než si zůstavitel přál nebo se proti vůli zůstavitele odstěhoval do ciziny apod. Vydědění se vždy týká pouze potomka.
Odpovězeno: 23. března 2015, 23:02 hod.

|