Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150040
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nájemní smlouva na garáž podle NOZ
Text dotazu: Nájemní smlouva na garáž podle NOZ
Dobrý den, zajímalo by mne, jaké paragrafy nového Občanského zákoníku se vztahují k pronájmu garáže. Ve starém občanském zákoníku se na pronájem garáže vztahovala ustanovení týkající se "pronájmu nebytových prostor", ta se však v novém občanském zákoníku definují jako "prostor sloužící k podnikání", což ale garáž (alespoň v případě současného nájemce) není. Vyvozuji z toho, že nájemní vztah se nyní řídí více účelem než předmětem nájmu. Tento měsíc končí platnost nájemní smlouvy, jaké změny je třeba v nové nájemní smlouvě provést? Předem děkuji za odpověď.
Vloženo: 3. února 2015, 10:02 hod.
Odpověď na dotaz: Dobrý den, v novém občanském zákoníku je nájem upraven v ustanoveních § 2201 až 2331 a nájem garáže spadá pod tento nájem. Nájemní smlouvu uzavírají pronajímatel a nájemce mezi sebou ve vztahu k věci (a tou právě může být kromě bytu, domu, i garáž, auto,...). Nájemce tedy může věc dočasně užívat a zavazuje se za toto užívání hradit nájemné. Nájem je tedy definován jako přenecháné věci jinému k užívání - dočasně a úplatně. Přechodná ustanovení, přesněji § 3074, nového občanského zákoníku „nájem se řídí tímto zákonem (tedy novým občanským zákoníkem) ode dne nabytí jeho účinnosti (tedy od 1. ledna 2014), i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To neplatí pro nájem movité věci ani pro pacht.“ Je tedy patrné, že NOZ nestanoví povinnost nahradit starou nájemní smlouvu novou, ani provádět změny ve staré smlouvě, pokud máte ve staré smlouvě automatické prodloužení, jak bylo obvyklé. Ale samozřejmě můžete novou uzavřít.
Odpovězeno: 4. února 2015, 20:30 hod.

|