Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení: Ing. Josef Kavič
ID dotazu: 20150042
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Blokace účtu
Text dotazu: Dobrý den, exekutor mi neoprávněně zablokoval účet, i tak je na mém účtu dostatek prostředků. Banka mi může údajně vyplatit pouze životní minimum. Je to pravda? Proč nemůže exekutor stáhnout prostředky a odblokovat účet, případně jak dlouho může blokace trvat? Potřebuji disponovat se svými prostředky. Děkuji za Vaší odpověď.
Vloženo: 3. února 2015, 19:12 hod.
Odpověď na dotaz: A) Neoprávněná blokace účtu:
Jestliže si jste přesvědčen, že nemáte žádnou povinnost někomu nic uhradit po splatnosti (tedy, že neexistuje exekuční titul – tzn. rozsudek soudu nebo platební výměr / zdr. nebo soc. pojišťovny) podejde návrh na zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce). Než toto soudu podáte zajděte na místně příslušný soud, který je místně příslušný (ve většině případů), kde máte trvalé bydliště. Pozor na ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle (již neplatného) občanského zákona a zejména novelizaci občanského soudného řádu.
B) ANO, banka je povinna vám vyplatit finanční prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce /aktuálně je to částka 6.820,-Kč/ a vašich vyživovacích zákonem daných atributů rodiny, tzn. podle zákonného ustanovení. Ale jenom pouze jednou za vedení výkonu rozhodnutí. Banky se tomu samozřejmě neoprávněně brání. V nečinnosti banky, bych se zřejmě obrátil na advokátní kancelář, pro náhradu škody. Exekucí přikázáním pohledávky nelze postihnout peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce a dále peněžní prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu mezd nebo platů, náhrad mezd nebo platů a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci jeho zaměstnancům, splatných v nejbližším výplatním termínu.
Exekuci lze nařídit i k peněžním prostředkům na účtu povinného vedeném v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku. V nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu exekutor přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li exekutor výkon exekuci na více účtů povinného, uvede také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána. Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.
C) Z výkonu rozhodnutí (berme je že je oprávněný a nabyl právní moci) je zcela zřejmé výše dlužné částky a i pravděpodobné výše nákladů exekučního řízení. Např. dluh 90.000,-Kč předpokládané náklady exekuce 40.000,-Kč tzn. 130.000,-Kč celkem. Na účtu je 500.000,-Kč. Banka je vám povinna povolit disponovat s částkou do minima zůstatku na účtu cca 160.000,-Kč (zde je rezerva pro případné další náklady, ale protože byly již exekutorem taxativně vyčísleny je pouze bankou vyšší stopnutá částka na možné nepředvídatelné náklady, Tzn. 340.000,-Kč vám nemůže banka blokovat ze své neoprávněné vůle! Jestliže k tomuto dochází pošlete dopis vaší bance, že postupuje neoprávněně, nemorálně, požádejte okamžitě o nápravu, upozorněte banku, že jejím jednáním vám vznikala škoda i tím, že jste se museli někde zadlužit (půjčka) /na víc úroky/, ty požadujte. Zároveň bych se obrátil na finančního arbitra a stejný dopis bych poslal na ČNB jako na dohlížející relevantní institut nad bankami.

D) výkon rozhodnutí musí nabýt právní moci doručením všem účastníkům i vedlejším účastníkům jako je například banka usnesení o zahájení výkonu rozhodnutí (exekuce) a další dopisy s tímto spojené např. exekuční příkaz na váš postižený účet. Rychlost odblokování účtu závisí pouze na exekutorovi.
Odpovězeno: 4. února 2015, 22:02 hod.

|