Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150048
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Koupě domu s věcným břemenem
Text dotazu: Otázka
Dobrý den, chceme s mužem koupit menší rodinný domek, ale na listu vlastnictví je vyznačeno věcné břemeno. O co se může jednat a jak nás to omezuje po případné koupi. Děkuji. S pozdravem.
Vloženo: 5. února 2015, 21:38 hod.
Odpověď na dotaz: Věcná břemena (od r. 2014 také jako služebnosti) jsou jako věcná práva k věci cizí spojena s nemovitostmi již od dob starého Říma. Zpravidla jde o povinnost (tzv. povinného z věcného břemene) strpět určité omezení popřípadě se zdržet nějakého jednání ve prospěch jiného (oprávněného z věcného břemene). V dnešních podmínkách se setkáváme nejčastěji s věcnými břemeny vedení nějaké inženýrské sítě přes soukromý pozemek popřípadě s věcným břemenem přístupu na něj. U bytů a domů je nezřídka na výpisu z katastru vyznačeno věcné břemeno užívání související zpravidla s dožitím původního majitele.
Věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy, závětí ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Tyto věcná břemena jsou buď spojena s určitou osobou a úmrtím této osoby zanikají nebo jsou spojena s nemovitostí a v tomto případě přecházejí na nového nabyvatele nemovitosti v souvislosti s jejím převodem.
Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona; nebo také na základě dohody účastníků. Vznikne-li mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného hrubý nepoměr, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje.
Omezení vlastnických práv a povinnosti z nich vyplývající je složitý právní proces skýtající řadu nástrah. Ať už jste na straně povinných či oprávněných a zvažujete prodej či koupi nemovitosti rozhodně se obraťte na renomovanou advokátní kancelář nebo realitní společnost, která má s touto problematikou zkušenosti.
Odpovězeno: 8. února 2015, 18:50 hod.

|