Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150055
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Přeměna občanského sdružení na zapsaný spolek
Text dotazu: Přeměna občanského sdružení na spolek
Vloženo: 8. února 2015, 08:33 hod.
Odpověď na dotaz: Přeměna právní formy se děje automaticky a i do spolkového rejstříku je dosavadní občanské sdružení zapsáno automaticky (sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo). Odpovědností Občanského sdružení je pak povinnost provedení změny stanov a názvu, tak aby byly v souladu se zákonem 82 /2012 sb.(NOZ):
Název spolku musí obsahovat slova „ spolek “ nebo „ zapsaný spolek “ nebo také
zkratku „ z. s. “ a to do 1.1.2016.
Stanovy spolku obsahují alespoň:
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
d) určení statutárního orgánu.
Ustanovení stanov nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ (Kogentní ustanovení = není zákonem daná možnost odchýlení, jako např. dovětkem „ pokud stanovy neurčí jinak“) a to do 1.1.2017.
Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky. Statutární orgán hlavního spolku musí podat do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona 82 /2012 sb.(NOZ) zahájeno řízení o neplatnosti rozhodnutí orgánu občanského sdružení, soud o návrhu rozhodne již podle zákona 82 /2012 sb.(NOZ).
Odpovězeno: 11. února 2015, 22:24 hod.

|