Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150699
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Musí nám být nejdříve doručena "Výzva k úhradě dluhu" a až poté " Výpověď nájmu".
Text dotazu: Nastěhovali jsme se do bytu, který se po třech měsících našeho bydlení majitel rozhodl prodat. Shodou nepříjemných okolností přišel manžel o práci a dostali jsme se do prodlení placení nájmu. Nyní je to tři měsíce. Nyní se už situace zlepší a budeme moci vše doplatit. Jenže to se majiteli bytu nehodí... Samozřejmě víme, že došlo k porušení nájemní smlouvy a nezříkáme se doplacení. Ale k vystěhování může dle zákona dojít v případě, že nezaplatíme v plné výši i nájem čtvrtý. Navíc nám musí být nejdříve doručena "Výzva k úhradě dluhu" a až poté " Výpověď nájmu". Navíc výpovědní lhůta běží od začátku měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena...je to obecné pravidlo? Chápu vše dobře? Nejedná s námi fér od prvopočátku co jsme se nastěhovali...
Vloženo: 10. října 2015, 09:55 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud by chtěl nájem bytu ukončit, může tak učinit jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku uvedené, mimo jiné například kdybyste neplatila nájemné a služby déle než 3 měsíce nebo pronajímatel potřeboval byt pro sebe nebo své rodinné příslušníky. Výpověď musí mít své náležitosti, vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu - délka je tři měsíce (§ 2287, 2288) nebo dva měsíce (§ 2283). Ve výjimečných případech lze nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2291). Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Náhradní bydlení již zákon neupravuje, pouze v případě, že by šlo o takovou rekonstrukci domu, že byste musela byt a dům načas opustit, pak je povinen vám pronajímatel po tuto dobu rekonstrukce zajistit náhradní bydlení. Na oznámení nového majitele je třeba reagovat a bránit se nejlépe za pomocí advokáta.
Vy již neplatíte déle než tři měsíce, má právo vám dát tří měsíční výpověď. Dále může požadovat a účtovat vám úrok z prodlení. Výše tohoto úroku se vypočte součtem repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů, v současné době tedy činí 8,05 % z dlužné částky. Tento úrok je počítán ročně, avšak naskakuje každým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili s platbou. Vedle toho vám hrozí i poplatek z prodlení, nezaplatíte-li náklady služeb spojených s užíváním bytu (například dodávky vody, tepla, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě) ani do 5 dnů po jejich splatnosti. Poplatek z prodlení činí za každý den prodlení jedno promile dlužné částky, nejméně však 10  korun za každý i započatý měsíc prodlení. Záleží jen na pronajímateli, zda po vás vůbec bude úrok, příp. poplatek požadovat. Je to jeho právo, nikoli povinnost. Sice nejde o příliš vysoké částky, ale čím déle nájemné dlužíte, tím více nakonec zaplatíte. Jestliže opožděným nájemným vznikne pronajímateli škoda, může se domáhat i její náhrady v částce nekryté úrokem z prodlení.
Pokud dojde ke změně vlastníka bytu, přejdou automaticky práva a povinnosti z vámi uzavřené nájemní smlouvy na jeho nového vlastníka. Jelikož k ujednání nájemní smlouvy, které by umožňovalo současnému či novému pronajímateli v souvislosti s převodem vypovědět nájem bytu, se dle ustanovení § 2224 občanského zákoníku nepřihlíží, není možné z tohoto důvodu nájem vypovědět, a to ani pokud by tak bylo výslovně ujednáno v nájemní smlouvě. Jako nájemce tak může v nájmu pokračovat i po převodu bytu do vlastnictví nového pronajímatele v souladu se stávající nájemní smlouvou, a to až do okamžiku, kdy dle současné nájemní smlouvy nájem končí. Jeho případné prodloužení již budete řešit s novým vlastníkem bytu.
Že neplatíte nájem, je také nefér vůči pronajímateli.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 17. října 2015, 12:42 hod.

|