Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150707
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Darovací smlouva podle již neexistujícího zákona, jak se bránit?
Text dotazu: Soudu dlužník předložil dne 24.8.2015 smlouvu nazvanou „darovací smlouva dle § 628 a násl. z .č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění“ ze dne 22.8.2015, ale takovýto zákon již neexistuje, soud to přijal (asi přehlédl) a po několika výzev k doplnění návrhu i z jiných důvodů, naposledy výzvy k předložení cit. smlouvy návrh na oddlužení povolil. Jak se k tomu jako věřitel mám „postavit“? Ve své přihlášce bych měl podle mého názoru žádat zrušení oddlužení, protože návrhem na oddlužení je zcela zjevně sledován nepoctivý záměr a měl by být na dlužníka prohlášen konkurs a strhávána z platu veškerá výše až do nezabavitelné částky a do uspokojení všech věřitelů?
Vloženo: 16. října 2015, 11:06 hod.
Odpověď na dotaz: Otázkou je zda se jedná pouze o chybu nebo záměr dlužníka, ale zřejmě toto bude muset posoudit insolvenční soud. V čem by mohl být spatřován nepoctivý záměr u dlužníka nelze jen tak určit, protože opravdu by mohlo jít jen o chybu. Na jednu stranu, by se mohl, ten který má plnit, dovolávat toho, že je darovací smlouva uzavřená podle neplatného zákona, na druhou stranu ale věděl co podepisuje a že je připraven plnit za dlužníka tedy smlouva byla uzavíraná v dobré víře a směřovala tam podle jejího obsahu. Dovolím tvrdit, že insolvenční soudce, proto na základě chyby nezruší oddlužení. I kdyby došlo ke zrušení oddlužení a byl by nařízen (prohlášen) konkurz na dlužníka sice bude z jeho mzdy srážena plná částka, ale nikoliv do doby, než dojde k plnému uspokojení věřitelů, ale pouze do doby, než bude možné konkurz ukončit. Pokud tedy dlužník nemá žádný nezajištěný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení věřitelů, bude konkurz ukončen po relativně krátké době a uspokojena bude velmi pravděpodobně pouze odměna insolvenčního správce a ostatní náklady řízení. Po skončení konkurzu se pak obnoví účinek již nařízených exekucí a to v pořadí, v jakém byly nařizovány před zahájením insolvenčního řízení.
Odpovězeno: 25. října 2015, 08:49 hod.

|