Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150776
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Prasklá hadička na WC a značné škody sousedům. Pojištění nemáme.
Text dotazu: Praskla nám hadička na WC, což způsobilo značné škody sousedům pod námi a škody v námi pronajatém bytě. Pojištění nemáme. Majitelka bytu byt pojištěn také nemá. Nájemní smlouva je již rok obnovená. Majitelka si po našem oznámení vypla telefon a již déle než týden nekomunikuje, je k nezastižení. Sousedé jsou také v pronajatém a pojištěném bytě. Majitel vše řeší přes svoji pojistku. Máme obavy, aby po nás následně pojišťovna, nebo následně majitelka našeho bytu nevymáhala peníze. Nepociťujeme jakoukoliv vinu. Dále nás trápí nekomunikace majitelky bytu. Z bytu se chceme brzy odstěhovat. Kdo škody zaplatí a zda došlo k automatickému prodloužení nájemní smlouvy na byt, jak smlouvu případně vypovědět.
Vloženo: 19. listopadu 2015, 09:22 hod.
Odpověď na dotaz: Podle zákona platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel písemně nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Jestliže nemáte nic ujednáno, je nájemní smlouva zřejmě dále platná. Zákon dále hovoří o tom, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, tedy i opravy hadičky kolem toalety k takovým drobným opravám patří. K určení odpovědnosti za škodu bude třeba určit, zda-li ke škodě došlo v důsledku opomenutí nějaké povinnosti či úmyslně. Jestliže jste nevyměnili hadičku, ač jste věděli, že netěsní nebo, že jste škodu učinili úmyslně a pojišťovna poškozených sousedů patrně bude zkoumat, zda k nehodě došlo zaviněním nějaké osoby a pokud toto nevyšetří, škodu uhradí bez následného vymáhání. Výpověď nájemní smlouvy je v nájemní smlouvě nebo se řiďte občanských zákoníkem. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní tří měsíční doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání.
Odpovězeno: 25. listopadu 2015, 10:02 hod.

|