Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150783
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): exekuce po ukončeném konkurzu
Text dotazu: exekuce po konkurzu
Prošla jsem nedobrovolným konkurzem, při němž mi byl prodán veškerý majetek, ale z jeho výtěžku nebyly uspokojeny všechny pohledávky, takže exekuce pokračují. Už nemám nic a jsem na ÚP s vyhlídkou na práci téměř nulovou. Mohu požádat o zastavení exekucí pro nemajetnost? A když mi toto zastavení povolí a časem získám práci, mohou být tyto exekuce znovu obnoveny? Existuje nějaká promlčecí doba, po které by exekuce zanikly?
Vloženo: 22. listopadu 2015, 10:57 hod.
Odpověď na dotaz: Jedním z důvodů, pro který je možné zastavit výkon rozhodnutí (exekuci) je dle § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř. skutečnost, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů, tedy pro nemajetnost povinného. Pokud v budoucnu získáte nějaký příjem nebo majetek (např. mzdu), může být exekuce opět zahájena. Nicméně pro vymožení povinnosti zaplatit dluh lze exekuci zahájit nejpozději 10 let ode dne, kdy měla být povinnost plněna, po uplynutí této doby se právo přiznané rozhodnutím promlčí. Počátek této lhůty určuje vykonatelné rozhodnutí, na základě kterého může dojít k nařízení exekuce (v rozhodnutích je např. uvedeno "do tří dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí").
Odpovězeno: 28. listopadu 2015, 15:22 hod.

|