Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150796
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nájemní smlouva má jen ústní podobu, teď mě pronajímatel chce mě vystěhovat.
Text dotazu: Má nájemní smlouva má jen ústní podobu, teď se na to pronajímatel vymlouvá a chce mě vystěhovat.
Bydlím v bytě od roku 2010, nikdy jsme neuzavřeli písemnou smlouvu, v roce 2014 jsme se dohodli, ovšem ústně, že se můj nájem bude řídit novým občanským zákoníkem, dokud nepodepíšeme smlouvu novou. Najednou můj pronajímatel přišel s tím, že nemám smlouvu a mám se okamžitě vystěhovat. Jak se teď zachovat? Nemám najednou kam se odstěhovat.
Vloženo: 28. listopadu 2015, 10:41 hod.
Odpověď na dotaz: Vznik nájmu se i nadále bude posuzovat podle právní úpravy účinné v okamžiku uzavření nájemní smlouvy, tedy podle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku účinného v roce 2010. Nebude se tak aplikovat ani ustanovení nového občanského zákoníku, které stanoví, že pronajímatel nemůže namítat neplatnost nájemní smlouvy uzavřené ústně, když podle úpravy starého občanského zákoníku byla ústní nájemní smlouva neplatná. Na druhou stranu se na daný případ bude vztahovat ustanovení nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb., které stanoví, že užívá-li nájemce v dobré víře byt alespoň po dobu tří let, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Případný nedostatek dobré víry by musel prokazovat pronajímatel, přičemž pro dobrou víru by svědčilo zejména pravidelné placení nájemného a poplatků za poskytované služby. Neprokáže-li jedna ze stran nájemní smlouvy, že součástí smlouvy bylo rovněž ujednání ohledně doby nájmu, platí, že nájem byl uzavřen na dobu neurčitou. Pronajímatel může v takovém případě nájem vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů, které naleznete zejména v ustanovení § 2288 nového občanského zákoníku, a to s výpovědní dobou tři měsíce. Nebyla-li vám navíc výpověď předána písemně, nelze tuto výpověď považovat za platnou už jen pro nedostatek její formy a její nepřezkoumatelnosti a také že jistě nebylo dáno poučení, že nájemce se může obrátit na soud.
Odpovězeno: 6. prosince 2015, 10:26 hod.

|