Internetová poradna » Exekuce, Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150818
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce po insolvenci kde bylo zaplaceno 100% přihlášeným věřitelům
Text dotazu: Letos v červenci jsem prošel insolvenčním řízením (zaplaceno 100% přihlášeným věřitelům + usnesení s nabytím právní moci o oddlužení). Dnes mi přišel dopis od exekutora o odstavení účtu mojí manželky pro částku 36.000,- Dle exekučního příkazu se jedná o dluh z roku 2008, tedy z doby, kdy jsme ještě nebyli manželé. Podotýkám, že jsem v lednu 2015 byl s tímto exekutorem v telefonickém kontaktu, kdy jsem ho upozorňoval, že jsem již v insolvenčním řízení, a protože se řádně a včas nepřihlásil do insolvenčního řízení, a nemohu tedy exekuci zaplatit, protože bych tím porušil podmínky pro insolvenci. Ujistil mě, že se jedná pouze o formální dopis. Nyní chce dluh splatit od mojí manželky. Je tento postup zákonný?
Vloženo: 8. prosince 2015, 08:32 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste však jako dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá (ale jen na vaši žádost) insolvenční soud usnesení, jímž vás osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly tyto pohledávky uspokojeny (§ 414 insolvenčního zákona).
Osvobození od placení pohledávek se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, včetně těch, které jsou vymáhány exekucí.
Co nejdříve podejte k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce a k návrhu připojte uvedené usnesení insolvenčního soudu o osvobození. Bude-li exekuce zastavena, soudní exekutor zruší všechny vydané exekuční příkazy, tedy i exekuční příkaz postihující účet vaší manželky.


Dne 1.7.2015 nabyla účinnosti významná novela § 262a občanského soudního řádu, lze výkonem rozhodnutí (exekucí) postihnout bankovní účet manžela povinného jen v případě, jde-li o vydobytí:
a) dluhu, který patří do společného jmění manželů (SJM), nebo
b) dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů.
Exekucí vymáhaný dluh nepatří do SJM, neboť vám vznikl ještě před uzavřením manželství; první možnost tedy odpadá.
Co se týče druhé možnosti, dle § 732 občanského zákoníku může být SJM postiženo i pro dluh, který vznikl ještě před uzavřením manželství. Dle téhož ustanovení může být ale SJM postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. Obecným pravidlem při vypořádání SJM přitom je, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné.
Dále také platí, že bude-li exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští § 732 OZ, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí vůbec postihnout (např. pro případ, že finanční prostředky na účtu jsou ve výlučném vlastnictví manžela povinného), může se manžel povinného domáhat v této části zastavení exekuce. O tom musí být manžel povinného exekutorem poučen.
Odpovězeno: 13. prosince 2015, 09:31 hod.

|