Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150832
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Co je vše potřeba, abychom dostali souhlas k trvalému bydlení na chatě?
Text dotazu: Mám v pronájmu zahradu od města. Na ní máme velkou chatu, kterou rekonstruujeme a chtěli bychom tam trvale bydlet. Je to možné a co je vše potřeba, abychom dostali souhlas k trvalému bydlení?
Vloženo: 14. prosince 2015, 09:46 hod.
Odpověď na dotaz: 1/ Trvalé bydlení v rekreačním objektu:
Celoroční užívání rekreačních objektů představuje v současné době narůstající trend, který je z právního hlediska přípustný; u řady rekreačních objektů je však trvalé bydlení možné až po provedení stavebních úprav, které mohou být spojeny i s „rekolaudací“ rekreačního objektu na stavbu pro bydlení.
Rekonstrukce Vaší chaty bude představovat změnu dokončené stavby, která může mít dle § 2/5 stavebního zákona podobu:
- nástavby, kterou se stavba zvyšuje,
- přístavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
- stavební úpravy, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
Vyhovuje-li ze stavebně-technického, hygienického, požárního, bezpečnostního atd. hlediska rekreační objekt celoročnímu užívání, lze ho obývat trvale. Jelikož z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jste získala k provedení rekonstrukce chaty příslušné přivolení stavebního úřadu, doporučuji Vám konkrétní aspekty (včetně všech souvisejících požadavků) konzultovat právě s místně příslušným stavebním úřadem.
Rekonstrukcí chaty může rovněž dojít k její přeměně na stavbu pro bydlení. Ve Vašem případě by byl touto stavbou pro bydlení rodinný dům, jehož základní parametry jsou v § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území stanoveny následovně:
„rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví“
Uspokojování bytových potřeb (tedy trvalé bydlení) je (ze striktně právního hlediska) možné pouze ve stavbách pro rodinné bydlení. Trvalé bydlení v jiných objektech (typicky právě v rekreačních objektech) je však také možné, přičemž sankcionování za takové bydlení si lze ze strany stavebních úřadů jen těžko představit.
Odpovězeno: 21. prosince 2015, 18:19 hod.

|